CV 646/SGDĐT-CTTT tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép

  • 646/SGDĐT-CTTT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Công văn
  • Chính trị, tư tưởng - HSSV
  • Giám đốc Trần Hồng Thắm
  • 2018-03-20
  • Click vào đây để tải về