Thông báo 2335/TB-SGDĐT về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 (cập nhật bảng nhu cầu biên chế ngày 12/10/2018)

  • 2335/TB-SGDĐT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Giám đốc Trần Hồng Thắm
  • 2018-09-13
  • Click vào đây để tải về