TB 75/TB-UBND về việc mời dự Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 (ngày 05 tháng 9 năm 2018)