CV 275/SGDĐT-CTTT đảm bảo an ninh, an toàn cho HSSV trong các hoạt động cổ vũ đội bóng U23 Việt Nam

  • 275/SGDĐT-CTTT
  • Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ
  • Công văn
  • Chính trị, tư tưởng - HSSV
  • Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hồng
  • 2018-01-26
  • Click vào đây để tải về