TB 2833/TB-SGDĐT Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị cán bộ quản lý giáo dục lần 1, năm học 2018 - 2019