CV 2181/SGDĐT-VP treo cờ Tổ quốc, thời gian nghỉ và trực trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02 tháng 9