CV 1535/UBND-KGVX thực hiện chấn chỉnh việc tổ chức hội nghị, hội thảo có sử dụng Bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

  • 1535/UBND-KGVX
  • UBND thành phố Cần Thơ
  • Công văn
  • Khoa giáo - Văn xã
  • Phó Chủ tịch Lê Văn Tâm
  • 2017-05-27
  • Click vào đây để tải về