QĐ 15 /QĐ-SGDĐT về việc thành lập Ban Tổ chức Hội giao lưu “Vở sạch - Chữ đẹp và Viết chữ đẹp” Cấp Tiểu học, thành phố Cần Thơ - Năm học 2017 - 2018