• Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hoạt động của các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc về công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
  • Địa chỉ: Số 39, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều
  • Email: vanphong.socantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: (0710) 3830753
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Hồng Thắm
Vị trí: Giám đốc
Email: hongtham@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0710.3833.675
2
Họ tên: Nguyễn Văn Hồng
Vị trí: Phó Giám đốc
Email: nghongct@gmail.com; nghongct@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0710.3833.284
3
Họ tên: Võ Minh Lợi
Vị trí: Phó Giám đốc
Email: vominhloi@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0710.3830.751