4. Giải quyết khiếu nại lần hai

Ngày đăng : 25-12-2017

4. Giải quyết khiếu nại lần hai

a) Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

-  Đối với người khiếu nại:

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

+ Nếu thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở quy định tại Điều 20, Điều 21 Luật Khiếu nại, người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan.

- Đối với Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 + Đối với Đơn khiếu nại nhận trực tiếp:

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu người khiếu nại ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người khiếu nại sẽ nhận được thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở về việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

 . Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại hồ sơ theo quy định pháp luật.

. Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

+ Đối với Đơn khiếu nại nhận qua đường bưu điện:

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hoặc không đúng thẩm quyền giải quyết thì có văn bản hướng dẫn làm lại hồ sơ hoặc hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

* Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết đến người khiếu nại; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

* Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Việc xác minh thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 29 Luật Khiếu nại; Mục 2 Chương II Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

* Bước 4: Tổ chức đối thoại

- Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, thông báo bằng văn bản với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức có liên quan biết thời gian địa điểm, nội dung gặp gỡ, đối thoại.

- Khi đối thoại đại diện cơ quan có thẩm quyền nêu rõ nội dung cần đối thoại; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình.

- Việc đối thoại được lập thành biên bản; biên bản ghi rõ ý kiến của những người tham gia; kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người tham gia; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì phải ghi rõ lý do, biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong những căn cứ để giải quyết khiếu nại.

* Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại có các nội dung: Ngày, tháng, năm ra quyết định; tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; nội dung khiếu nại; kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu; kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả đối thoại; căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần hoặc sai toàn bộ.

- Trường hợp khiếu nại là đúng một phần thì yêu cầu người có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại.

- Trường hợp kết luận nội dung khiếu nại là sai toàn bộ thì yêu cầu người khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghiêm chỉnh quyết định hành chính, hành vi hành chính; việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có); quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, người có thẩm quyền giải quyết phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến. Ủy ban nhân dân thành phố, sở hoặc cơ quan ngang sở công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một trong các hình thức sau đây: công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; niêm yết tại trụ sở cơ quan; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (không tính ngày lễ, thứ bảy, Chủ nhật)

Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm tiếp nhận: Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở.

b) Cách thức thực hiện: Công dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          + Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.

+ Quyết định hành chính bị khiếu nại (đối với trường hợp khiếu nại Quyết định hành chính), bản sao photo.

 + Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao photo.

 + Tài liệu, chứng cứ có liên quan (nếu có), bản sao photo.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          d) Thời hạn giải quyết:

          - Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

          - Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra thành phố và sở, cơ quan ngang Sở

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

          h) Lệ phí: Không

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau đây:

          + Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

          + Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011.

          + Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại, đơn khiếu nại phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011.

          + Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

          + Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý để giải quyết.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

          - Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;

          - Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh;

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

UBND TP

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...