2. Xử lý Đơn

Ngày đăng : 25-12-2017

2. Xử lý Đơn

a) Trình tự thực hiện

 * Bước 1: Nhận đơn

-  Đối với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

          + Nộp hồ sơ tại Ban Tiếp công dân thành phố, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra thành phố và sở, cơ quan ngang sở hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Đối với Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Đối với đơn nhận trực tiếp:      

. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì viết Giấy biên nhận, yêu cầu công dân ký vào Giấy biên nhận, trao Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

          . Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người làm đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

          + Đối với đơn nhận qua đường Bưu điện:

          . Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết thì tiếp nhận giải quyết.

          . Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì có công văn hướng dẫn, công văn chuyển đơn.

* Bước 2: Phân loại và xử lý đơn

+ Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý thì người tiếp công dân tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời báo cáo với Thủ trưởng cơ quan thụ lý.

Trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại, tố cáo.

+ Trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết thì người tiếp công dân báo cáo Thủ trưởng cơ quan để phân công bộ phận nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết thì người tiếp công dân chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (không tính ngày lễ, thứ bảy, Chủ nhật)

          Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm tiếp nhận: Ban Tiếp công dân thành phố, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở.

          b) Cách thức thực hiện: Công dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ:

          Đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          d) Thời hạn giải quyết:

          - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh.

          - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

            e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tiếp công dân thành phố, Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn, văn bản chuyển đơn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

          h) Lệ phí: Không

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Đối với đơn khiếu nại thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại, đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

          - Đối với đơn tố cáo thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ tên, người đại diện cho những người tố cáo.

- Đối với đơn kiến nghị, phản ánh thì trong đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm kiến nghị, phản ánh; họ tên, địa chỉ của người kiến nghị, phản ánh; nội dung kiến nghị, phản ánh. Đơn kiến nghị, phản ánh phải do người kiến nghị, phản ánh ký tên hoặc điểm chỉ.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011;

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

- Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

UBND TP

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...