5. Giải quyết tố cáo

Ngày đăng : 25-12-2017

5. Giải quyết tố cáo

          a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo:

-  Đối với người tố cáo:

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

+ Nộp hồ sơ tại Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở hoặc gửi đơn qua đường bưu điện.

- Đối với Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

          + Đối với Đơn tố cáo nhận trực tiếp:

          . Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, người tố cáo sẽ nhận được thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở và Thủ trưởng cơ quan ngang sở về việc thụ lý hồ sơ.

          . Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

          + Đối với Đơn tố cáo nhận qua dịch vụ bưu chính:

. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trong thời hạn 05 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở và Thủ trưởng cơ quan ngang sở chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo nếu có yêu cầu.

          - Bước 2: Thụ lý, xác minh nội dung tố cáo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở và Thủ trưởng cơ quan ngang sở ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo. Trong quá trình xác minh, Tổ xác minh phải làm việc với người bị tố cáo, người tố cáo; thu thập các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; báo cáo kết quả xác minh.

- Bước 3: Kết luận nội dung tố cáo: căn cứ báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở và Thủ trưởng cơ quan ngang sở ban hành kết luận nội dung tố cáo.

- Bước 4: Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo: ngay sau khi có kết luận về nội dung tố cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc sở và Thủ trưởng cơ quan ngang sở phải căn cứ kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo để xử lý theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Bước 5: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo.

Theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ:

1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo theo quy định.

2. Trong trường hợp người tố cáo có yêu cầu thì người giải quyết tố cáo thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo, trừ những thông tin thuộc bí mật Nhà nước. Việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo được thực hiện bằng một trong hai hình thức sau:

a) Gửi kết luận nội dung tố cáo, quyết định, văn bản xử lý tố cáo.

          b) Gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố cáo, trong đó phải nêu được kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, nội dung quyết định, văn bản xử lý tố cáo.

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (không tính ngày lễ, thứ bảy, Chủ nhật)

          + Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Địa điểm tiếp nhận: Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở

          b) Cách thức thực hiện: Công dân gửi đơn trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

          c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ

          + Đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lời tố cáo.

          + Các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung tố cáo, bản sao photo.

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.

          đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

          e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ngang sở.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra thành phố, sở và cơ quan ngang sở.

          g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

          h) Lệ phí: Không

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn tố cáo hoặc tố cáo trực tiếp.

- Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; nội dung tố cáo. Đơn tố cáo phải do người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của từng người tố cáo, có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tố cáo; họ, tên người đại diện cho những người tố cáo để phối hợp khi có yêu cầu của người giải quyết tố cáo.

- Không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp sau đây:

+ Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới.

+ Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

+ Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.

          l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

          - Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tố cáo năm 2011;     

        - Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết tố cáo;

        - Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

 

UBND TPCT

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...