Tin tức mới nhất

QĐ 1438/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố

QĐ 1438/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra thành phố

Chi tiết

1. Tiếp công dân

1. Tiếp công dân

Chi tiết

2. Xử lý Đơn

2. Xử lý Đơn

Chi tiết

3. Giải quyết khiếu nại lần đầu

3. Giải quyết khiếu nại lần đầu

Chi tiết

4. Giải quyết khiếu nại lần hai

4. Giải quyết khiếu nại lần hai

Chi tiết

5. Giải quyết tố cáo

5. Giải quyết tố cáo

Chi tiết

QĐ 2640/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 2640/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

QĐ 1937/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

QĐ 1937/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Chi tiết

QĐ 1936/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện

QĐ 1936/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính linh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện

Chi tiết

QĐ 1604/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 1604/QĐ-UBND công bố chuẩn hóa Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết